Nav _MENU

 CLOUD ERP

บริการโซลูชันการจัดการธุรกิจที่ ที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น
ไม่ซับซ้อน เลือกโซลูชันที่เหมาะสมกับ
ความต้องการของธุรกิจของคุณ

ERP : Enterprise Resource Planning

คือ ระบบการวางแผนในการใช้ทรัพยากรทางธุรกิจ
และกระบวนการทำงานต่างๆ ขององค์กรโดยรวม เพื่อช่วยในการจัดการบริหารธุรกิจ
ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพCloud ERP

Cloud ERP คือ บริการให้เช่าใช้ระบบ ERP ผ่านระบบ Cloud ซึ่งมีการเชื่อมโยงฟังก์ชั่นงานต่างๆ
ในองค์กรเข้าด้วยกัน โดยมีการทำงานในลักษณะแบบเรียลไทม์ (Real-Time)
ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลเดียวกัน รวมทั้งใช้กระบวนการที่เป็นมาตรฐานร่วมกัน
ทำให้มีความถูกต้องและรวดเร็วในการทำงานภายในองค์กร

Cloud ERP Service

ระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง

ระบบจัดเก็บรายได้

ระบบการเงินรับ

ระบบร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบ Call Center

ข้อดีของ ERP

  1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการปฏิบัติงานให้กับการทำงาน
  2. สร้างระบบงานและกระบวนการทำงานได้ถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อมโยงกัน
  3. ลดความซ้ำซ้อนของการเก็บข้อมูล เพราะมีการนำข้อมูลเข้าเพียงครั้งเดียว จึงทำให้ใช้ข้อมูลเดียวกันทั้งองค์กร
  4. มีศูนย์รวมระบบข้อมูลสารสนเทศที่ช่วยตัดสินใจ
  5. นำกระบวนการทำงานที่ดีที่สุดมาใช้ในองค์กร
  6. มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ตามความต้องการ
  7. มีการรักษาความปลอดภัยที่ดี มีระบบควบคุมภายใน
  8. สร้างรายงานและช่วยวิเคราะห์รายงานที่ใช้ในการวางแผน
  9. ลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานได้ในระยะยาว

Cloud ERP FlowCONTACT US

200,Moo 4,10th floor,Jasmine International Tower,Chaengwatana road, Pakkret,Nonthaburi, 11120
02-100-3470
ccs_support@ccs.jasmine.com

OUR SERVICES

Cloud Server Cloud Office365
Cloud DR/Backup Cloud MsSPLA
Cloud SSL Cloud CCTV
Cloud ERP Cloud VDI

PARTNERS